مطالب مربوط به ادبیات فارسی دوره راهنمایی

به نام خدا

نمونه سوال املا سوم راهنمایی

بارم

1- دراملای کلمات مرکّب ؛ نوشتن هردوشکل (جدانویسی وسرهم نویسی) نادرست است . ص    غ                                  

2- هرگاه واژه هایی به کلماتی هم چون موسی افزوده شوند،شکل املایی این گونه کلمه هابا الف نوشته می شود.   ص          غ

1

3- شکل صحیح واژه هارادرجای خالی قراردهید.

الف- جوان ایرانی نیازداردکه در.......................اوّل خودوتاریخ وفرهنگ دینی وملّی خودرا بشناسد.(وهله ،وحله)

ب- ایرانیان سرانجام .......................چهل هزارسربازمقدونی گردیدند. (مغهور ، مقهور)

1

4- درجای خالی حرف مناسب قراردهید.(مفهوم واژه درمقابل جمله نوشته شده است)

الف- وقت آن است که باقی .......مان خودبه ادارسانم.(برعهده گرفتن کار)

ب- درِ بلاوانواع آفـ......بازاست .(زیان)  

ج-  یارنیکوخـ....ال باعث پرورش شخصیّت متعالی انسان می شود. (ویژگی ها)

د- هرکه بابدان بنشیند،اگرطبیعت ایشان دراواثرنکند،به .....ریقت ایشان متّهم گردد. (راه وروش)

1

5 - باتوجه به معنی املای کدام گزینه غلط است؟

                              الف-   ققنوس : پرنده ای افسانه ای                طراوت : شادابی         وقفه : درنگ             غافله : کاروان  

                                                   ب-  حیات  : زندگی                  سنع : آفریده             مختصر: کوتاه           صورت : ظاهر

2

6- درکدام گزینه غلط املایی وجوددارد؟                      درقصرملکی سوراخی دارد                        مثل توچون مورچه ای است     

                                                                        دربستان معرفت حق تعالی تماشاکن                        درزمین بصاط توساخته است

1

7- الف-   به سوی درخت ......................نمود.

                                                                        التفاطی                              التفاتی                 الطفاتی                   الطفاطی

ب-  تورافرموده است تادرآن  .................کنی.

                                                                              نذر                                   نضر                       نظر                          نزر

1

8- روی حروف مناسب تشدیدبگذارید.

                                                                        متـحــیــر                    مسئولیت                           توجه                           ملـاحان

1

9- باکلمات هم آوای زیریک جمله بسازید.

خوار ،خار  :

1

10 – درعبارت زیرچهارغلط املایی وجوددارد؟زیرآن هاخط بکشیدوصحیح آن هارا بنویسید.

اسلام،دینی جهانی است وپیامبرآن (ص)،پیام آوررحمت وصعادت برای جهانیان است.سخنان سرشارازحکمت پیامبربزرگواراسلام(ص)

 

مرذ مکانی ورنگ روزگارویژه ای ندارد.تنین دلنشین کلام او، فراترازجغرافیای فرهنگی تاریخ بشری است وجان های پاک ،پیوسته

 

مشطاق شنیدن آن هستند.

 

1

 

 

 

متن املا پایه سوم راهنمایی       

 

پیامبربزرگواراسلام (ص) می فرمایند : هرکه حاجت مسلمانی رواکند،هم چنان باشدکه همه ی عمرراخدمت کرده باشد.برادرخویش رانصرت کن اگرظالم بودیا مظلوم،بازداشتن وی ازظلم ،نصرت وی بود.

 

بدیهی است که امروزه مسئولیّت ماپیچیده تروسنگین تراست؛ زیراآموزش وتربیت به میان عامّه ی مردم کشیده شده است.وعلاوه برآن ،مابادنیایی پرازرقابت وکشش وکوشش سروکارداریم وتوقّع مردم ماآن است  که یک زندگی آرام  وآبرومندبرای آنان فراهم شود.

 

ومثل توچون مورچه ای است که درقصرملکی سوراخی دارد؛ جزغذای خویش ویاران خویش چیزی نمی بیند.وازجمال صورت قصروبسیاری غلامان وسریرملک وی ،هیچ خبرندارد.اگرخواهی به درجه ی مورچه قناعت کنی ،می باش واگرنه راهت داده اندتادربستان معرفت حق تعالی تماشاکنی وبیرون آیی. چشم بازکن تاعجایب بینی که مدهوش ومتحیّرشوی .

 

دوستان واقعی،راه نیک بختی رابه مانشان می دهند.وهمراهان خوبی هستند.آن هامثل آینه همان قدرکه خوبی هاراپیش چشم می آورندعیب هارابه ما می نمایانندومهم ترآن که این همه رابی صداوبی هیاهو،بازمی گویند.رسم دوستی ،شکستن آینه نیست ؛درست آن است که خورااصلاح کنیم.

 

 درواقع دوستان درتمام لحظات زندگی ،خوشی وناخوشی ،به ماکمک می کنند . مصاحبت بایک دوست خوب وشکیبا،هم چون وزشِ نسیمِ

 دل انگیزی است که احساس آرامش وسبکی وصفای درون رادرمازنده می سازد.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 0:1  توسط طاهر حسینی  |